Management List

List of Members of S.D. Sabha (Regd.), Jagadhri
S.No. Name Designation  Phone No.
1 Sh. Narender Mittal President 9355243656
2 Sh. Parveen Sharma Vice President 9315502020
3 Sh. Atul Gupta Vice President 9416021256
4 Sh. Vishnu Swaroop Mittal Secretary 9315394400
5 Sh. Suresh Chand Bansal Jt. Secretary 9671742280
6 Sh. Ashutosh Mittal Cashier 9729004692
7 Sh. Bharat Prakash Member 9896242831
8 Sh. Ved Rattan Member 9896005335
9 Sh. Mohinder Kumar Gupta Member 9355554514
10 Sh. Ajay Kumar Gupta Member 9812001768
11 Sh. Bhagwat Parsad Member 9729592911
12 Sh. Vimal Aggarwal Member 9416025541
13 Sh. Vinod Kumar  Member 9896258897
14 Dr. Ashwani Goel Member 9812005400
15 Sh. Arun Kapil Member 9496033404
16 Sh. Virender Gowel Member 9812089786
17 Sh. Ashwani Goel Member 9416006655
18 Sh. Param Gupta Member 9215921025
19 Sh. Vivek Garg Member 9355364173
       
List of Members of S.D. School Managing Committee
S.No. Name Designation Phone No.
1 Sh. Nand Lal Garg President 9315555573
2 Sh. Praveen Kumar Gupta Vice President 9253086863
3 Sh. Ved Prakash Goel Secretary 9355636358
4 Sh. Manoj Kumar Gupta Jt. Secretary 9416023408
5 Sh. Anand Swaroop Gupta Manager 9466718898
6 Sh. Rajesh Goel Jt. Manager 9355517421
7 Sh. Pardeep Kumar Gupta Cashier 9355649850
8 Sh. Arun Kumar Mittal Member 9355310156
9 Sh. Sushil Gupta Member 9896100019
10 Sh. Vijender Garg Member 9315555673
11 Sh. Abhishek Mittal Member 9416022452
12 Sh. Sanjeev Kumar Garg Member 9355338011
13 Sh. Luxmi Narayan Garg Member 9315588173
14 Sh. Satish Kansal Member 9355333502
15 Sh. Vijay Kumar Member 9812046083
16 Sh. Naveen Gupta Member Parents Rep. 9416667334
17 Sh. Rahul Gupta Member 9992998825